ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-760-736-6767.

 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-760-736-6767。

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-760-736-6767.

 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-760-736-6767.

 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-760-736-6767  번으로 전화해 주십시오.

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-760-736-6767.

 

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

تماس بگیرید.1-760-736-6767  فراھم می باشد. با

 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-760-736-6767.

 

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-760-736-6767  まで、お電話にてご連絡ください。

 

 760-736-6767-ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1
.760-736-6767- ھاتف الصم والبكم: 1

 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ? ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-760-736-6767 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

្របយ័ត?៖ េបើសិន?អ?កនិ?យ ??ែខ?រ, េស?ជំនួយែផ?ក?? េ?យមិនគិតឈ??ល គឺ?ច?នសំ?ប់បំេរ?អ?ក។ ចូរ ទូរស័ព? 1-760-736-6767 ។

 

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-760-736-6767

 

ध्यान द?: य?द आप ?हदी बोलते ह ?तो आपके िलए मुफ्त म? भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।? 1-760-736-6767 (TTY: 1-xxx-xxx-xxxx) पर कॉल कर?।

 

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-760-736-6767

×